Jelgava – Łotwa

Tytuł: Matka Boża Agłońska
Data założenia: 03.10.2006 r.

Bērniņa Jēzus māsas karmelītes
Katoļu iela 11
Jelgava LV 3001
LATVIA – ŁOTWA
tel.: (00371) 282 020 09
e-mail: karmels.jelgava@gmail.com

M?sas veido kopienu ? mazu š?ni?u Bazn?cas lielaj? organism?. Te ir debesis un zeme. Kontempl?cija un darb?g?s m?lest?bas kalpojums. Kongreg?cij? j?vienojas abiem. Apustul?tam j?izriet no l?gšanas un vienlaikus uz to j?ved.

Kongreg?cijas m?r?is
Kongreg?cijas visp?r?jais m?r?is ? Dieva gods un savu locek?u sv?tdar?šana ar tr?s sol?jumu ? š??st?bas, nabadz?bas un paklaus?bas praksi, k? ar? Konstit?cijas, kura veidota Karmela Orde?a Regulas gar?, iev?rošanu.
?pašais m?r?is ? tuv?km?lest?ba un tuv?ko sv?tdar?šana, ejot gar?g?s b?rn?bas ce?u.

Saska?? ar kongreg?cijas m?r?i un garu m?sas var:
? uztur?t un vad?t m?jas nabadz?gu un vec?ku pamestu b?rnu vai b?re?u audzin?šanai;
? katehiz?t skol?s un draudz?s;
? saska?? ar kongreg?cijas konstit?ciju pal?dz?t pastor?laj? darb?;
? vad?t rekolekciju m?jas;
? str?d?t misiju zem?s.

M?sas, b?damas dedz?gas par dv?se?u pest?šanu, sekojot m?su sv?to ? M?tes Ter?zes no J?zus un Ter?zes no B?rni?a J?zus piem?ram, cenšas savas l?gšanas, gandari un kopienas dz?ves pien?kumus upur?t Dievam, lai aizvien pieaugtu priesteru un mision?ru aicin?juma sv?tums.

Kongreg?cijas v?sture

Karmela ordenis Bazn?cai devis daudz sv?to. Vair?ku gadsimtu garum? orden? bija tikai divi atzari ? v?riešu un sieviešu kontemplat?vie jeb klauz?ras.

P?c I Pasaules kara par atjaunot?s bask?ju karmel?tu Polijas Provinces vad?t?ju k?uva t?vs Anzelms no sv?t? Andžeja Korsini (M. J. Gondeks 1884 ? 1969). Vi?š bija stud?jis Rom?, pabijis vair?k?s Eiropas valst?s, tur sastapies ar apustuliskaj?m kongreg?cij?m, kuras dz?voja un kalpoja Bazn?c? Karmela orde?a gar?. T?vs Anzelms redz?ja, ka ar? Polij? ir nepieciešam?ba p?c kongreg?cijas, kura dz?votu Karmela orde?a gar? un kalpotu apustuliski ?rpus klostera klauz?ras. Laiks p?c I Pasaules kara Eirop? bija materi?l?s, gar?g?s un mor?l?s kr?zes laiks. Vald?ja bezdarbs, tr?ka iztikas l?dzek?u. Daudz ?aužu dev?s no laukiem uz pils?t?m, mekl?jot darbu, pajumti un skolu. Bazn?ca bija zin?ma izaicin?juma priekš?, k? gar?gi apr?p?t šos visnabadz?g?kos.

Pie t?va Anzelma griežas Labdar?bas biedr?bas direktors priesteris Francisks Račinskis, l?dzot uz Sosnovcu ats?t?t karmel?tes, kuras darbotos š?s pils?tas nabadz?go vid?. Šo priestera l?gumu atbalst?ja ar? b?skaps Vladislavs Kri?ickis ? tolaik klosteru apustuliskais vizit?t?js Polij?. T?va Anzelma atbilde uz šo l?gumu bija B?rni?a J?zus m?su karmel?šu kongreg?cijas dibin?šana. Dieva Apredz?ba atrada ce?u un veidu, k? realiz?t Dieva darbu, kas ir m?su kongreg?cija.

Par pirmo priekšnieci un Kongreg?cijas M?ti t?vs Anzelms izv?l?j?s m?su Jan?nu Kieročinsku (1885 ? 1946), kura bija Karmela treš? orde?a terci?re, t?va Anzelma gar?gais b?rns. Kongreg?cij? vi?a sa??ma v?rdu ? m. Ter?ze no sv. J?zepa.

1921.gada 31.decembr? Krakov? bask?ju karmel?tu kloster? m?sas sa?em habitus un dodas uz Sosnovcu, kur apmetas uz dz?vi un uzs?k darbu devi?os Labdar?bas biedr?bas punktos.

Šobr?d Kongreg?cij? ir ap 500 m?su. Varam droši Kongreg?ciju saukt par starptautisku. M?su vid? ir m?sas no Polijas, Čehijas, Slov?kijas, Baltkrievijas, Latvijas, Ukrainas, Francijas, Burundijas, Ruandas, Zairas, Kamer?nas.

Kongreg?cijas t?rps

B?rni?a J?zus karmel?tes t?rps ? br?ns, garš habits apjozts ar br?nu jostu, kurai kreisaj? pus? piestiprin?ts Rožukronis; uz habita br?ns skapul?rs, zem t? ? profesijas krucifikss. Uz galvas balta aube un melns pl?vurs. Bez t? ? balts apmetnis litur?isko sv?tku laik? un br?ns, izejot no m?j?m.

?Jaunav?gais smalkj?t?g?s m?lest?bas gar?gums ir t?rps, kur? ie??rbta B?rni?a J?zus karmel?te ar l?gšanas un gandares starpniec?bu sagatavojas kontempl?cijai un vienot?bai ar Dievu. Šim c?lajam aicin?jumam ir ar? ?r?j? z?me ? ?r?jais ap??rbs. Šis ap??rbs ir sv?tais skapul?rs. Skapul?rs, Karmela t?rps un t? aicin?jums ir Karmela M?tes un Karalienes d?vana. Katr? karmel?t?, kura iet?rpta šaj? t?rp?, ir j?atspogu?ojas un j?att?st?s Marijas dz?vei. Bez tam orde?a t?rps ir un vienm?r b?s ? aicin?juma ž?last?bas, kop?bas, miera v?sts, m?lest?bas un pest?šanas z?me. B?rni?a J?zus Karmela kongreg?cij? šis t?rps b?s v?l ar? gar?g?s b?rn?bas t?rps.? (t.Anzelms Gondeks, Dibin?t?js)

Kongreg?cijas ?erbonis

Sava ?erbo?a centr? Kongreg?cijas ievietojusi B?rni?a J?zus t?lu, kurš labo roku pac?lis sv?t?bai, bet kreisaj? tur karalisko ?bolu. ??rboni ap?em sv?t?s Ter?zes no B?rni?a J?zus v?rdi: ?Manas debesis b?s dar?t labu virs zemes?.
??rbo?a interpret?cija: B?rni?š J?zus ir Kongreg?cijas galvenais aizbildnis, t?d?? vi?š ir centr?, uz krusta fona. Šim izk?rtojumam ir j?atg?dina m?s?m, ka vi??m ir j?seko J?zum no Vi?a piedzimšanas l?dz n?vei.
??rbo?a vidusda?a simboliz? Karmela kalnu. Zvaigzne uz t? ? Mariju. Zvaigzne no lab?s puses ? pravieša Elija simbols, no kreis?s ? sv?t?s Ter?zes no B?rni?a J?zus, Kongreg?cijas ?paš?s aizbildnes, simbols.

L?gšana par M?su M?tes Dibin?t?jas beatifik?ciju
Visvarenais un ž?lsird?gais Dievs, kurš liki iedegties Tavas kalpones Ter?zes sirdij kv?l? m?lest?b? pret visnabadz?g?kajiem un visnelaim?g?kajiem, un kurš apvelt?ji vi?u ar nelok?mu sp?ku un pa??v?bu dz?ves gr?tajos br?žos; caur šo vi?as m?lest?bu d?v? mums ž?last?bu …., kuru l?dzam caur vi?as aizbildniec?bu no Tavas ž?lsird?bas.
Ak, Vissv?t?kais J?zus Kristus Vaigs, kuru ?paši godin?ja M?te Ter?ze, at?auj mums vi?u skat?t reiz god?b? Tavu izredz?to un sv?to vid?.
Dieviš?ais B?rni? J?zu, pagodini M?ti Ter?zi, Tavu uzticamo kalponi un Tavas kongreg?cijas dibin?t?ju ar sv?tuma slavu. ?men.

L?gšana par M?su T?va Dibin?t?ja beatifik?ciju
Dievs, kas dar?ji, ka t?vs Anzelms k?uva par eva???lisk?s piln?bas paraugu un izplat?ja m?c?bu par tava D?la dieviš?o b?rn?bu, uzklausi m?su pa??v?go l?gšanu, lai caur vi?a aizbildniec?bu m?s sa?emtu ž?last?bu ?, kuru dedz?gi l?dzam, un pateic?bas gar? piel?gtu Tavu ž?lsird?bu.
Ak, Dieviš?ais B?rni? J?zu, dari, lai T?vs Anzelms, kurš k?uva par Tavas dieviš??s b?rn?bas paties?bas sludin?t?ju un ar visu savu dz?vi m?l?ja Tevi, tiktu godin?ts uz alt?riem, sekm?tu m?su tic?bas padzi?in?šanos, vad?tu visus uz sv?tumu un pest?šanu. Kas dz?vo un valdi m?ž?gi m?žos. ?men.

Dieviš?ais B?rni? J?zu, apvelt? m?su Dibin?t?jus ar sv?to slavu !