Nowenna do Dzieciątka Jezus (16-24.12.) teksty

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Modlitwa rozpoczynająca każdy dzień nowenny:

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

1 dzień nowenny (16 grudnia)

Oto przyjdzie Pan i Król ziemi i zdejmie jarzmo niewoli naszej.

 1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, ? chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
 2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, ? Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
 3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, ? łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
 4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, ? odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą.
 5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, ? którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
 6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, ? bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
 7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, ? rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
 8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, ? wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
 9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, ? bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
 10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, ? wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.
 11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, ? Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym

czasem.

 1. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, ? chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
 2. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, ? teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki. Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

2 dzień nowenny (17 grudnia)

O Mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego, co sięgasz od krańca do krańca, stanowczo
a słodko rządzisz wszystkim, przyjdź, i zbaw nas swym potężnym ramieniem.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

3 dzień nowenny (18 grudnia)

O Adonai i Wodzu narodu Izraela, co ukazałeś się Mojżeszowi w krzaku ognistym i na Górze Synaju prawo nam dałeś, przyjdź, i zbaw nas swym potężnym ramieniem.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

4 dzień nowenny (19 grudnia)

O różdżko Jessego, któraś dana na znak narodów, która wszystkim królom usta zamknie, którą ludy błagają. Przyjdź, uwolnij nas i nie chciej zwlekać.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

5 dzień nowenny (20 grudnia)

O Kluczu Dawida i berło domu Izraela, który tak otwierasz, że nikt nie zamknie,
tak zamykasz, że już nikt nie otworzy, przyjdź, i wyprowadź więźnia z domu niewoli,
który siedzi w ciemnościach i cieniu śmierci.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

6 dzień nowenny (21 grudnia)

O Jutrzenko, odblasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź, i oświeć tych, którzy siedzą w ciemnościach i w cieniu śmierci.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

7 dzień nowenny (22 grudnia)

O Królu narodów i upragnieniu ich, kamieniu węgielny spadający, przyjdź, i zbaw człowieka, któregoś z gliny utworzył.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: ?Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

8 dzień nowenny (23 grudnia)

O Emanuelu, Królu i Prawodawco nasz, Oczekiwanie narodów i Zbawco ich, przyjdź,
i zbaw nas, Panie Boże nasz.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: ?Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

9 dzień nowenny (24 grudnia)

Gdy słońce wzejdzie na niebo, ujrzycie Króla królów przychodzącego od Ojca
jakby Oblubieńca idącego ze swojej komnaty.

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego?

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa do nowenny zaczerpnięta stąd

Posted in Aktualności.